De officier van justitie heeft de mogelijkheid u een straf op te leggen zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Die mogelijkheid heeft de officier van justitie ook bij het overtreden van de Wegenverkeerswet. De officier van justitie kan een OM-zitting organiseren. U ontvangt dan een uitnodiging om te verschijnen bij de officier van justitie. Het is belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die voldoende tegengewicht kan bieden en uw belangen kan bepleiten. U kunt ons benaderen via het aanmeldingsformulier om u hierin bij te staan.

Wat voor straffen kunnen er worden opgelegd bij een OM-zitting?

U kunt ook een strafbeschikking ontvangen. Indien u uitgenodigd wordt om te verschijnen bij een OM-zitting zijn de straffen meestal hoger. De mogelijke straffen zijn:

  • Geldboete
  • Taakstraf (maximaal 180 uur)

Bij een OM-zitting kan de officier van justitie ook besluiten u een ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen (maximaal 6 maanden). Dit kan enkel bij een OM-zitting en niet via een strafbeschikking. De officier van justitie is immers verplicht u te horen voordat een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden opgelegd.

Let op: een gevangenisstraf (c.q. hechtenis) kan niet worden opgelegd door de officier van justitie.

Hoe verloopt een OM-zitting?

  OM-zitting
Stap 1: Entree We gaan naar binnen. De OM-zitting vindt vaak plaats in een informele sfeer.
Stap 2: Bespreken personalia etc. De officier van justitie zal gezamenlijk met u uw personalia bespreken, uitleggen wat een OM-zitting inhoudt etc. Tevens zal de officier van justitie u nogmaals mededelen dat u het recht hebt geen antwoord te geven op vragen die u worden gesteld. Ook wordt u nogmaals medegedeeld waarvan u wordt verdacht.
Stap 3: Reactie De officier van justitie zal u vragen te reageren op de verdenking. U kunt dan aangeven of de verdenking wel of niet correct is. Let op: Dit wordt vaak geen uitgebreide bespreking van het dossier. Vaak zal de officier van justitie in dit stadium ook aangeven hoe hij/zij tegen de zaak aankijkt.
Stap 4: Advocaat De advocaat krijgt het woord om aan te geven hoe er vanuit de verdediging over de zaak gedacht wordt. De advocaat zal hier ingaan op straffen die normaal gesproken worden opgelegd voor soortgelijke feiten en bepleiten waarom hier in uw voordeel van u moet worden afgeweken. Bijvoorbeeld een lagere geldboete in verband met uw draagkracht. Ook bepleit de advocaat uw belang voor het behoud van uw rijbewijs.
Stap 5: Strafvoorstel De officier van justitie zal een voorstel doen tot afdoening van de strafzaak. Dit kan inhouden een sepot, een geldboete/taakstraf en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid.
Stap 6: Reactie advocaat De advocaat kan hier vaak nog kort op reageren. Ook kan de advocaat een onderbreking van de OM-zitting vragen om de straf kort met u te bespreken. U kunt dan ook zelf aangeven wat u ervan vindt.
Stap 7: Accepteren/weigeren Uiteindelijk is het aan u om te bepalen of u de straf al dan niet accepteert. U kunt ook niet accepteren. De officier van justitie kan dan besluiten u te dagvaarden om voor de rechter te verschijnen.

Meer over straf(voorstel) en het accepteren/weigeren

De officier van justitie zal bij een OM-zitting veelal een straf voorstellen. U kunt dit voorstel accepteren of weigeren. Onderstaande tabel biedt wellicht een goed overzicht.

  Officier wil straf opleggen
Straf accepteren U bent verplicht te voldoen aan de opgelegde straf. Dit feit wordt vermeld op uw justitiële documentatie (strafblad). De officier van justitie zal direct de documenten in orde maken en deze door u laten ondertekenen.
Straf weigeren De officier van justitie zal de zaak aanbrengen bij de rechter. U ontvangt dan een dagvaarding met meer informatie over uw zitting (tijd, datum etc).

Het weigeren van het voorstel van de officier van justitie is dus gewoon een mogelijkheid die u heeft! Dat leidt ertoe dat de zaak zal worden aangebracht bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter die uw zaak gaat bekijken. Indien de rechter na die zitting besluit tot een veroordeling en het opleggen van een straf, kan deze natuurlijk verschillen van het voorstel van de officier van justitie.

Let op: Indien u accepteert komt er een aantekening in uw justitiële documentatie (strafblad). U heeft dan een strafblad. Dit kan onder omstandigheden in de toekomst vervelende gevolgen hebben voor uw Verklaring Omtrent Gedrag.