Uw rijbewijs kan langs de strafrechtelijke weg worden ingevorderd als u gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond (artikel 164 lid 3 WVW).

Wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd?

Het geldende criterium is in dit kader dat de verkeersveiligheid ‘ernstig in gevaar is gebracht’. Dit is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het gaat er dan om of de concrete handelingen ertoe hebben geleid dat de verkeersveiligheid in dit geval inderdaad ernstig in gevaar is gebracht.

Aansluiting wordt in dit kader vaak gevonden bij artikel 5 WVW. Dit artikel stelt het veroorzaken van gevaar op de weg strafbaar. Doordat artikel 164 lid 3 WVW echter spreekt van ‘ernstig’ gevaar is het raadzaam een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen om u bij te staan. Juridisch is hier namelijk in veel gevallen winst te behalen.

Let op: Het is niet vereist dat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Het rijbewijs kan ook worden ingevorderd wegens gevaarlijk rijgedrag als er géén sprake is van een ongeval. Aan de andere kant geldt ook dat het enkele plaatsvinden van een ongeval niet inhoudt daarmee is komen vast te staan dat er sprake is van ernstig gevaarzettend gedrag. Dat is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Uw rijbewijs is ingevorderd. Wat nu?

De officier van justitie zal binnen 10 dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van invordering, beslissen wat er met uw rijbewijs zal gebeuren. De officier van justitie zal uw situatie toetsen aan de hand van het door de politie opgestelde proces-verbaal van bevindingen. Ook getuigenverklaringen en uw verklaring(en) kunnen hierin een rol spelen.

In het kader van deze beoordeling is artikel 164 lid 6 WVW ook relevant. Er zijn drie scenario’s mogelijk:

Scenario 1: Het rijbewijs wordt teruggegeven

Het rijbewijs wordt aan u teruggegeven. Dit houdt echter niet in alle gevallen in dat dit het einde van uw zaak is. U kunt uitgenodigd worden om te verschijnen op een OM-zitting of gedagvaard worden om te verschijnen voor de rechter in verband met artikel 5 WVW.

Scenario 2: Het rijbewijs wordt ingehouden voor een bepaalde termijn

Het rijbewijs mag voor maximaal 6 maanden door de officier van justitie worden ingehouden. Dit heeft te maken met het feit dat in artikel 164 lid 6 WVW staat vermeld dat het rijbewijs na 6 maanden dient te worden teruggegeven indien er nog geen zitting bij de politierechter heeft plaatsgevonden of er nog geen OM-zitting heeft plaatsgevonden waarbij een strafbeschikking is uitgereikt.

Scenario 3: Het rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CBR

De officier van justitie kan besluiten dat het rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CBR. Vereist is wel dat het CBR de overgifte van het rijbewijs heeft gevorderd. Het CBR is in enkele gevallen gerechtigd een dergelijke vordering tot overgifte in te stellen (zie artikel 5 Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011). In het kader van het ernstig in gevaar brengen van de verkeersveiligheid gaat het om:

  • Betrokkene heeft een poging tot zelfdoding met een motorrijtuig ondernomen
  • Betrokkene heeft met een motorrijtuig tegen de rijrichting in gereden (spookrijden)
  • Betrokkene is niet in staat het motorrijtuig in bedwang te houden
  • Betrokkene is bewust ingereden op een andere weggebruiker

 

Klaagschrift rijbewijs

Het indienen van een klaagschrift nadat uw rijbewijs is ingevorderd na gevaarlijk rijgedrag is absoluut raadzaam. U kunt zich hierbij het best laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De kans op succes is natuurlijk afhankelijk van verschillende omstandigheden. Zo zijn de omstandigheden van het geval in het kader van de gedraging van belang voor uw kansen op een succesvolle procedure. Meer informatie kunt u vinden op de pagina klaagschrift rijbewijs.

Kosten

Meer informatie over de kosten kunt u vinden op de pagina kosten.