9.5 van 10 / 113 beoordelingen
Ingevorderd.nl

Dagvaarding

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid u te dagvaarden. Een dagvaarding is eigenlijk een oproeping om bij de rechter te verschijnen. Op de dagvaarding staat ook altijd de tenlastelegging. Daarop staat het feit waarvan u verdacht wordt. Uiteindelijk zal de rechter moeten beslissen of hetgeen aan u is ten laste gelegd kan worden bewezen. Er zijn drie soorten rechters waarvoor u kunt worden gedagvaard:
  • De kantonrechter: de kantonrechter is bevoegd te beslissen over overtredingen. Overtredingen zijn de lichtste strafbare feiten. Een snelheidsoverschrijding is een overtreding;
  • De politierechter: de politierechter is bevoegd te beslissen over misdrijven. De politierechter zit alleen en kan maximaal één jaar gevangenisstraf opleggen. De politierechter beslist over de minder zware misdrijven. Rijden onder invloed en rijden tijdens een invordering/rijontzegging/ongeldigverklaring van het rijbewijs zijn misdrijven die door de politierechter worden behandeld;
  • De meervoudige strafkamer. De meervoudige strafkamer bestaat uit drie rechters en oordeelt over de zwaarste misdrijven. Het veroorzaken van een verkeersongeval waardoor bijvoorbeeld iemand overlijdt of zwaar lichamelijk letsel oploopt (artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994) wordt behandeld door de meervoudige strafkamer.
In het kader van de Wegenverkeerswet kunt u een dagvaarding ontvangen voor bijvoorbeeld: – Rijden onder invloed (misdrijf) – Snelheidsovertreding (overtreding) – Veroorzaken van gevaar/hinder (overtreding – artikel 5 van de Wegenverkeerswet) – Verlaten plaats ongeval (misdrijf – artikel 7 van de Wegenverkerswet) – Rijden tijdens ongeldigverklaring rijbewijs (misdrijf) – Rijden tijdens rijontzegging (misdrijf)

Wat voor straffen kunnen er worden opgelegd door een rechter?

De straffen die in verkeerszaken door de rechter kunnen worden opgelegd verschillen aanzienlijk. Voor de straffen voor rijden onder invloed of snelheidsovertredingen verwijzen wij u door naar de betreffende pagina’s over die onderwerpen op onze site. In beginsel heeft de rechter een breed scala aan mogelijkheden om aan u een straf op te leggen. De hoofdstraffen die de rechter kan opleggen zijn:
  • Geldboete;
  • Taakstraf;
  • Hechtenis (kantonrechter bij overtredingen);
  • Gevangenisstraf (politierechter c.q. meervoudige strafkamer bij misdrijven)
Ook kan de rechter een bijkomende straf of een maatregel opleggen. Een voorbeeld van een bijkomende straf is een ontzegging van de rijbevoegdheid (rijontzegging). Bij overtredingen van de Wegenverkeerswet wordt deze bijkomende straf vaak opgelegd. De straf houdt in dat de houder van een rijbewijs gedurende een door de rechter te bepalen tijd geen voertuigen mag besturen waarvoor een rijbewijs vereist is. Indien dit toch gebeurt, levert dit een misdrijf op dat in de regel zwaar wordt bestraft. Een rechter kan de straffen ook voorwaardelijk opleggen. Dit betekent dat de betreffende straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de veroordeelde zich tijdens de proeftijd niet aan de voorwaarden houdt (meestal door opnieuw een strafbaar feit te plegen). De rechter kan dan beslissen dat de straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Omdat de rechter een groot aantal mogelijkheden heeft wat betreft de aan een verdachte mogelijk op te leggen straffen, valt hier voor een gespecialiseerde advocaat vaak veel winst te behalen voor de verdachte. Het is daarom verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die u hierbij kan bijstaan.

Gevolgen van een veroordeling

Een veroordeling kan vervelende gevolgen hebben. Indien u wordt veroordeeld, wordt daarvan een aantekening gemaakt in uw justitiële documentatie. De justitiële documentatie wordt in de volksmond ook wel ‘het strafblad’ genoemd. Dit kan onder omstandigheden in de toekomst mogelijk vervelende gevolgen hebben voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die door veel werkgevers wordt gevraagd.

Bijstand van een strafrechtadvocaat – Dagvaarding

Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn. Juist omdat juridisch bij elk strafbare feit steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerde juridische bijstand! U kunt uw zaak aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur met u in contact treden omtrent het verdere verloop van uw aanmelding.